ระบบ              ยางพารา  ข้าว  พืชไร่

ชื่อ                นายเสรี เรืองทอง

ที่อยู่              97 .4 .ดอนทราย .ควนขนุน .พัทลุง

                       ต้นแบบ เกษตรผสมผสาน พืชผักสวนครัว พืชอาหารสัตว์

 

 

หัวใจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงของผมคือ ปลูกผักก็ดี  พืชก็ดี เหลือกินได้ ขาย และ เพื่อนบ้านก็ได้กิน

 

นายเสรี เรืองทอง  อายุ  36 ปี   มีสมาชิกในครัวเรือน   จำนวน 3  คน   มีสมาชิกที่เป็นแรงงาน  ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จำนวน  2  คน  มีที่ดินจำนวน 19 ไร่  ใช้ทำสวนยาง  8 ไร่ ใช้ทำนา 11 ไร่  ปลูกข้าวโพด 1.7   ไร่    มีการปลูกพืชสวนครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือนบริเวณรอบๆ  บ้าน เลี้ยงโค 3 ตัว สุกร 30  ตัว เลี้ยงปลา 250 ตัว

 

ผังแปลง

ภาพนิ่ง9

 

 

พืชผสมผสานพอเพียง

พืชผสมผสานพอเพียง

การปลูกพืชเพื่อให้เกิดความพอเพียง เน้นพืชรายได้และพืชลดค่าใช้จ่ายเช่น พืชสวนครัว พืชอาหารสัตว์ พืชสมุนไพร  ดังในตาราง

 

กลุ่มพืช

จำนวน

ชนิด,ปริมาณ

พืชรายได้

3 ชนิด

ยางพารา 8 ไร่ ข้าว 11 ไร่ ข้าวโพดหวาน 1.7 ไร่

พืชอาหาร

15 ชนิด

โหระพา กระเพรา พริก ผักหวาน ใบรา มะนาว มะละกอ ตะไคร้ ถั่วฝักยาว มะเขือ แก้วมังกร สะตอ ไผ่ ผักเหรียง ถั่วพู

สมุนไพรสุขภาพ

14  ชนิด

เจ็ดสมุนเพลิง หัวไพร ขมิ้น พิมเสนต้น แปะตำลึง เทวดาห้าทิศ มะระขี้นก ขมิ้นอ้อย กระชาย ข่าเล็ก กระทือ ข่า ว่านหางจระเข้ ต้นหว่านตะขาบ

สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช

1 ชนิด

สะเดา

พืชอาหารสัตว์

 

หญ้าขน

พืชอนุรักษ์

 

 

ไม้ใช้สอย

 

 

 

ภูมิปัญญาภิวัตน์พอเพียง( เทคโนโลยีพอเพียง)

ยางพารา        มีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนปุ๋ยเคมี และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์

 

กรรมวิธีทดลอง

ต้น

ก่อนทดลอง

ระหว่างทดลอง

ปุ๋ยสูตร  29-5-18 = 1  กก/ต้น

28

392.86

297.86

ปุ๋ยสูตร  29-5-18 = .5 กก/ต้น +อินทรีย์ =2 กก/ต้น

 

 

288.00

ปุ๋ยสูตร  อินทรีย์ = 3 กก/ต้น

34

441.18

300.00

ปุ๋ยสูตร  อินทรีย์ = 1.3  กก/ต้น

43

 

232.56

ผลผลิตยางก้อน (กรัม/ต้น/วัน )

ข้าวโพดหวาน    มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนปุ๋ยเคมี โดยทดสอบอัตราการ

ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม  กรรมวิธีที่1=ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 รองพื้น    50 กก/ไร่  ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อายุ  20 วัน  50   กก/ไร่   กรรมวิธีที่2=รองพื้นด้วยปุ๋ยคอก อัตรา  266  กก/ไร่ อายุ  20 วันหลังปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 15 กก/ไร่ อายุ  45 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 35  กก/ไร่

 

กรรมวิธี

ผลผลิต กก/ไร่

ต้นทุน

รายได้

รายได้สุทธิ

กรรมวิธีที่1

1,294.7

3,605

11,652

8,047

กรรมวิธีที่2

1,242

2,485

11,178

8,693

 

ดำรงชีพพอเพียง

 รายได้,รายจ่าย

รายได้  ปี2551 ภาคเกษตร  196,918 บาท ลดลงจากปี2550 จำนวน 195,082  บาท

รายจ่าย ภาคการเกษตร 83,028 บาท เพิ่มขึ้นจากปี2550 จำนวน 58,028  บาท           

รายจ่ายการดำรงชีพ  48,614 บาท ลดลงจากปี2550 จำนวน 64,886 บาท 

 ความมั่นคงด้านอาหาร 

ปริมาณความต้องการ  564 กิโลกรัม/ปี ลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการ 10  กิโลกรัม/ปี  

ความมั่นคงอาหารหรือความสามารถในการผลิตอาหารได้เองเพิ่มขึ้น ได้แก่  พืชเครื่องแกง   ผักสด  ส่วนสิ่งที่ต้องซื้อลดลง  ได้แก่   พืชเครื่องแกง   ผักสด  เนื้อหมู/วัว และผลไม้