สื่อเผยแพร่งานวิจัยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิตพืช และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร โดยธัชธาวินท์ สะรุโณ

วิจัยแบบมีส่วนร่วม
ลดต้นทุน พืช
การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการผลิตพืช
การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ความรู้เบื้องต้นการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
9 หลักวิชาการเพื่อการลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตพืช
บทความ
โกโก้ และ ช็อคโกเลต พืชทนดินเค็ม พืชกับภัยแล้ง การจัดการพืชเมื่อประสบปัญหาน้ำท่วมขัง
PM2.5 กับภาคเกษตร ทำไมจึงต้องเผาอ้อย การผลิตอ้อยแบบยั่งยืน ข้อเสนอการพัฒนาเกษตรคาบสมุทรสทิงพระ

 

รำแดงโมเดล

ผลงานวิจัย การผลิตพืชโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ธัชธาวินท์ สะรุโณการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายต้นแบบการปลูกพืช ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ธัชธาวินท์ สะรุโณ
ธัชธาวินท์ สะรุโณเวทีวิจัยสัญจร : พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในไร่นา

ธัชธาวินท์ สะรุโณ

ธัชธาวินท์ สะรุโณ

ธัชธาวินท์ สะรุโณ

ข้อมูลการผลิตพืชภาคใต้ตอนล่าง

-ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
-การศึกษาแนวทางเชิงกลยุทธ์การพัฒนาอ้อย(นบส61)
-การศึกษาแนวทางเชิงกลยุทธ์การพัฒนาข้าวโพดหวาน(นบส61)
-การศึกษาแนวทางเชิงกลยุทธ์การพัฒนายางพารา(นบส61)
-การศึกษาแนวทางเชิงกลยุทธ์การพัฒนาปาล์มน้ำมัน(นบส61)
-การศึกษาแนวทางเชิงกลยุทธ์การพัฒนาข้าว(นบส61)

9 หลักวิชาการเพื่อการลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตพืช

 

รายงานผลการวิจัยในภาคใต้ตอนล่างของ สวพ.8

 

ธัชธาวินท์ สะรุโณ ????

 


เอกสารจาก สศช. (http://www.nesdb.go.th/)

บรรยายเศรษฐกิจพอเพียง
-ฯพณฯ นายอาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
-นายเจริญวิทย์ เสน่หา
-รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

samrancom.com
ธัชธาวินท์ สะรุโณ
 
สวพ ๒
 

บทเพลงสืบสานคำพ่อสอน

ข้่าราชการของพ่อ
คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง ปริญญาพอเพียง ปณิธานกระทรวงเกษตร
ชวนน้องปิดทองหลังพระ
คิดถึงพ่อสานต่อศาสตร์พระราชา กล้วยรำแดง อย่าลืมโหนด นา เล
เกษตรคุณธรรม สวนยางพอเพียง กระดังงาพอเพียง
ฝากฝันไว้กับแม่ เอากล้วยมาฝาก เพชรงามที่บ้านเรา สาวนารอพี่
ล้างมือนะคะ เรือจ้างขึ้นลาน ชวนน้องปิดทองหลังพระ ใต้ 4 เสาหลักสู่ความพอเพียง  
บทเพลงแห่งความรัก ลิขิตรักจากฟากฟ้า
บทเพลงเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา "'ข้าราขการของพ่อ" "ปริญญาพอเพียง" "ชวนน้องปิดทองหลังพระ" "ชวนน้องปิดทองหลังพระ(ใต้)" บทเพลงชุมชนรำแดง สงขลา "รำวงนิราศรำแดง" 'กล้วยรำแดง" "เอากล้วยมาฝาก" "สาวนารอพี่ที่รำแดง" แต่ง์โดย ธัชธาวินท์ สะรุโณ เรียบเรียงดนตรี โดย ประยุทธ์ ยอดมณี


งานบริการเพื่อสังคม ท่านที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิชาการสามารถส่งมาได้ที่ e-mail : samrancom@yahoo.com

รำแดงโมเดลปลาส้ม ทวดสับ

นักเกษตรผู้เดินตามรอยพ่อ
.....................................
หลายสิบปี ที่ทำงาน สานพระยุคลบาท ด้วยหมายมาด นำคำพ่อ มาต่อสอน เล่าคำพ่อ ทำตามพ่อ ด้วยสังวรณ์ ช่วยเกษตรกร ได้ปฎิบัติ ช่วยชาติพัฒนา

เริ่มจากงาน โครงการ พระราชดำริ จากมูลนิธิ ชัยพัฒนา มาขยาย เกิดต้นแบบ พัฒนา ขึ้นมากมาย เกษตรกรได้ รับความรู้ สู่ทำจริง

ทำตัวอย่าง พระราชดำริ ทฏษฎีใหม่ สร้างแบบให้ เป็นแปลง แหล่งศึกษา จากหลักพ่อ จัดพื้นที่ ที่สอนมา เกิดข้าวปลา ผักพืชผล พ้นความจน

ต่อยอดศูนย์ การเรียนรู้ สู่ทุกหน ประชาชน เป็นต้นแบบ การศึกษา ก่อความคิด เกิดขยาย ได้พัฒนา สร้างคุณค่า วิชาการ สืบนานไกล

ด้านเศรษฐกิจ พอเพียง ตามรอยพ่อ ประยุกต์ก่อ รูปธรรม นำเห็นผล จากปรัชญา มาเป็นแปลง เกษตรชน เกิดพูนผล หลากหลายอย่าง สร้างพอเพียง

เกษตรไทย ได้พอเพียง เลี้ยงเศรษฐกิจ ฐานความคิด พอประมาณ การเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ด้านความเสี่ยง ป้องกันตน รู้คิดค้น มีคุณธรรม นำเพียงพอ

บ้านชุมชน คนต้นแบบ เกษตรสร้าง เป็นแบบอย่าง แล้วต่อยอด นำขยาย ทั้งรัฐราษฎร์ ร่วมด้วย ช่วยพัฒนาไกล หมายมุ่งให้ เดินตามพ่อ สู่พอเพียง

จะกี่ปี ปณิธาน ขานแน่วแน่ จะเผยแพร่ งานของพ่อ ก่อเป็นผล พ่อสอนสั่ง ฝังตรึงจิต ปวารณาตน ขอเป็นคน สืบงานพ่อ ไทยพอเพียง

จะทำดี จะอดทน จะมุ่งมั่น จะสร้างสรร พัฒนา พาสืบสาน ถวายพ่อ ให้พ่อเห็น เป็นข้าราชการ ผู้ทำงาน กิจพ่อห่วง เพื่อปวงชน

จัดทำโดย ธัชธาวินท์ สะรุโณ
talung.net (2004-2008) samrancom.com (2009-)